מדיניות פרטיות

תקנון מוצר דף הנחיתה הדיגיטלי The Page

אתר ThePage (להלן : האתר) וכל תכני האתר (www.thepage.co.il/ – להלן "האתר") כולל דפי הנחיתה המוצגים בו מופעלים ומנוהלים על ידי חברת "וואלי פיתוח אתרים" (להלן: מספק השירות / החברה).

השימוש באתר, ושימוש בשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לכלל התנאים המופיעים במסמך זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה ולאשר את הקריאה.

תנאים אלה חלים על משתמשי האתר (להלן המשתמש או הלקוח), בתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולרי, ובמשתמשים באתר ובתכניו.

תנאי השימוש באתר ThePage מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. מספק השירות רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האתר והודעה על כך תישלח דרך הודעת תבית המייל של משתמשי האתר.

במידה והקישור לתקנון אינו תקין ניתן למצוא קישור תקין בתחתית העמוד הראשי של האתר.

בעת שימוש באתר thepage הינך מקבל את התנאים המפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם. במידה ותנאי ההסכם לא מקובלים עליך להפסיק את השימוש באתר.

קניין רוחני

האתר וכל תוכנו מוגנים על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא לרבות זכות היוצרים הבלעדית של קוד האתר הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות אייקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת מספק השירות מראש ובכתב.

על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

מטרת התקנון

תקנון זה בא להבטיח את זכויותיכם, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בינכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווים הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או ו/או דרישה תביעה מכל סוג ומן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

מטרת האתר

האתר (www.thepage.co.il/) מהווה קניון וירטואלי המאפשר רכישת שירותי בניית דף נחיתה ודרך להצגה של דפי הנחיתה הדיגיטליים של החברה.

שימוש באתר

האתר מציג את מוצרי החברה ודרכים ליצירת קשר על מנת להצטרף כלקוח ולרכוש את שירותי החברה.

רכישת דף נחיתה

בניית דפי הנחיתה כרוכה בעלות כספית אשר אינה ניתנת להחזרה ברגע שהעבודה על הדף נחיתה החלה.

הזמנה רשאי לבצע הזמנה בגיר בן 18 ומעלה או קטין אשר קיבל את רשות הוריו / אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה, בעל ת.ז ישראלית בעל חשבון בנק תקף בישראל ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה / רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים בישראל (להלן: "המזמין").

ביצוע רכישת בצורה טלפונית כרוך במסירת פרטים אישיים ועל הרוכש לספק אותם במלואם ובצורה תקינה ונכונה. בתהליך הרישום באינטרנט מתבקש המזמין להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני. מסירת כל הפרטים הנדרשים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.

על מנת למנוע עיכובים ותקלות אנא הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. יצוין כי האחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המזמין. כל תקלה והוצאה שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המזמין, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.

מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות העברה בנקאית לאחר קבלת מסמך חשבון עסקה. לאחר מסירת המוצר, יחויב המזמין לתשלום מלא בגין המוצר המוזמן.

העבודה על המוצר תחל רק לאחר אישור של העברת התשלום המלא בגין רכישת המוצר.

לאחר תהליך ההזמנה יישמרו פרטי הלקוח במשרדי החברה למטרות בניית המוצר ויצירת קשר עתידי עם הלקוח.

ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים. כי תשלום מלא הועבר לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל, האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו, האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

במידה והחברה תחליט להפסיק לתת שירותים כאלו ואחרים רשאית החברה לבטל את ביצוע העסקה. הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ לזכות את הלקוח במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

כמו כן האתר רשאי (אך לא חייב), להציע למזמין מוצר חלופי הדומה ככל הניתן בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש. המזמין רשאי (אך לא חייב ) לרכוש את המוצר החלופי.

שינויים באתר והפסקת השירות

מספק השירות יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים באתר  יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מספק השירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי ספק השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר שנתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש.

כמו כן מספק השירות יכול לשנות מעת לעת את מבנה עמודי האתר כולל בעמודי דפי הנחיתה באופן כזה בו המידע בדפי הנחיתה יהיה זמין בשלמותו.

שימוש הולם וחוקי בשירותי חברת "וואלי פיתוח אתרים"

המשתמש בשירותי האתר וחברת "וואלי פיתוח אתרים" מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

א. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו.

ב. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי.

ג. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.

ד. פגיעה בזכות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה אשר שייכת לאדם אחר, לרבות מוסדות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות הקניין כאמור.

ה. הפצת תוכן פרסומי בצורה מטרידה.

בכל מקרה בו האתר ו/או בעליו לא ישוחררו מאחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי, ישפה רוכש השירות את האתר ו/או בעליו בגין כל דרישה ו/או תביעה אשר תופנה אליהם ו/או כל הוצאה שתגרם להם בשל הפרה כאמור, תוך 7 ימים מיום הדרישה. בנוסף ומבלי לפגוע בחובת השיפוי האמורה לעיל, היה ולא ישוחרר האתר ו/או בעליו מחבות כלפי צד שלישי, ישלם להם המזמין פיצוי מוסכם בסך של 15,000 ש"ח ובלבד שהאתר ו/או בעליו ישתף פעולה עם המזמין ויתייצבו כמתבקש לכל מקום אליו הוא נדרש לצורך ביצוע פעולת השחרור מחבות.

תכנים בדפי לקוחות (בתי עסק)

כל התכנים, הפרסומים וההצעות שכתובים/מוצעים בדפי הנחיתה (בתי עסק) הם באחריות בית העסק המפרסם ללא קשר או תלות באתר ThePage או חברת וואלי פיתוח אתרים.

לאתר ThePage אין ולא תהיה כל אחריות על התכנים, הפרסומים או ההצעות הכתובים/מוצעים בדפי הנחיתה (בתי עסק).

אפליקצית לקוחות

 • האפליקציה מיועדת ללקוחות ThePage בלבד.
 • כדי לשמור על תקשורת רציפה עם הלקוח ולספק לו שירותים בזמינות גבוהה, האפליקציה תמסור לו הודעת טקסט בהתאמה אישית לעסק שלך.
 • לצד המידע בהודעת הטקסט, יצורף קישור לעמוד העסקי שלך ב-The Page שיאפשר ללקוח לבצע פעולות ולהשאיר פרטים גם כשהטלפון לא זמין.
 • ניתן להגדיר את שליחת ההודעה לאנשי קשר ספציפיים, לכלל השיחות או למספרים שאינם רשומים בין אנשי הקשר שלך. ניתן לשנות ולהתאים את ההגדרות מחדש בכל עת.
 • האפליקציה זמינה בשתי שפות – עברית ואנגלית!

פנו אלינו

מספק השירות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את הזכויות של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי באתר פורסם תוכן הפוגע בך או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו למייל ב[email protected] ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באתר.

דבר דואר ופרסום

לידיעתך, פרטי ההתקשרות שמסרת לנו ישמשו אותנו למשלוח הודעות שיווקיות (כגון מבצעים, הטבות ושירותים חדשים) בדואר אלקטרוני, SMS, או אחרת, גם לאחר סיום ההתקשרות עם חברת The Page אלא אם תודיע לנו על סירוב לקבלת הודעות מסוג זה.

הינך רשאי להודיע לנו בכל עת על סירוב לקבל הודעות אלה באמצעות פנייה למשרדי החברה בטלפון אשר מפורסם באתר האינטרנט.

אחריות מספק השירות לנזקי המשתמשים

בשום נסיבות שהן ועל פי כל דין אחר מספק השירות לא ישא בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר לכל נזק כספי, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפסק דין חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה [בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחרת], אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לסכום ששילם הלקוח בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 חודשים.

אחריות מספק השירות

בכוונת מספק השירות כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת מספק השירות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות. כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או באופן קבוע. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

מחיר ומחירונים

להלן מחירון דף הנחיתה הדיגיטלי. המחירון נתון לשינוי ע"י חברת "וואלי פיתוח אתרים" מעת לעת ויש להתעדכן ע"י עיון בתקנון:

עלות הקמת דף נחיתה דיגיטלי: 1200 ש"ח (תשלום חד פעמי)

שינוי פרטים: שינוי פרטים הכוללים מידע בלבד (טלפון, כתובת, כתובת אתר אינטרנט, פייסבוק, דואר אלקטרוני):

 • שינוי אחד בשנה חינם תוך 5 ימי עסקים.
 • כל שינוי נוסף בעלות של 75 ש"ח + מע"מ

השינויים יבוצעו תוך 3 ימי עסקים מרגע התשלום.

על מנת למנוע טעויות הלקוח מתבקש להודיע על שינויים נדרשים דרך הטלפון ובצורה כתובה (הודעת sms / דואר אלקטרוני) אשר מפרטת את השינויים הנדרשים בפרטים. באחריות הלקוח לוודא את תקינות הפרטים.

שינויים בזמני אספקה

האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור התשלום בגין העסקה והעברת כל הקבצים והמידע הדרוש ליצירת המוצר ע"י הלקוח. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה. במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 2 ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:

 1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
 2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

מסירת עבודה ללקוח

חברת "וואלי פיתוח אתרים" תקים ללקוח דף נחיתה דיגיטלי לפי הנתונים והחומרים שהעביר הלקוח תוך 14 ימי עסקים. באחריות הלקוח להעביר את החומרים לבניית הדף (קובץ לוגו איכותי, תמונות איכותיות, מידע אישי, טקסטים, תוכן לקוחות ממליצים וכדומה) תוך 5 ימי עסקים מרגע אישור העסקה. ללקוח אשר לא העביר חומרים לבניית דף הנחיתה תוך 5 ימי עסקים תבנה חברת "וואלי פיתוח אתרים" דף נחיתה לפי המידע אשר זמין לה ברשת האינטרנט תוך 14 ימי עסקים.

עיכוב בביצוע העבודה אשר נגרם עקב אי עמידת הלקוח בהתחייבותיו הוא אינו עילה לביטול רכישת המוצר / השירות.

המזמין מצהיר כי ידוע לו כי במידה והמידע / הקבצים אשר העביר מהווים הפרה כלשהי של זכות צד שלישי, לרבות הפרת זכויות יוצרים, הרי שהוא מתחייב לשאת באופן מלא ובלעדי באחריות המלאה הן כלפי אותו צד שלישי, במידה ותהיה כזו והן כלפי האתר ו/או בעליו בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו בגין הפרה זו.

העיצוב יבוצע ע"י החברה לפי תבניות מוכנות מראש, ללקוח תהיה אפשרות לשנות צבעים, תמונות וטקסטים.

דוגמאות לדפי נחיתה באתר, במידה ומוצגים כאלו, נועדו להמחשה בלבד ויש לקחת בחשבון כי קיימים הבדלים קלים בין הדוגמה המוצגת באתר לבין התוצאה הסופית עקב הבדלים בדרך בה מוצגים הצבעים במסכי המחשב ובמכשירים הסלולריים כמו גם הבדלים בגדלי המסכים במחשבים ובמכשירים סלולריים.

דפי הנחיתה מותאמים לכל סוגי המסכים אך נבנים בצורה שתציג אותם בדרך הטובה והמרשימה ביותר על מכשירים סלולריים.

במקרים בהם יתגלה כי דף הנחיתה שנוצר עבורך אינו נראה בצורה מיטבית במכשירים מסויימים תפעל החברה לתקן זאת אך אינה מתחייבת תאימות מושלמת לכל מכשיר סלולרי אלא לרובם.

על הלקוח לוודא תקינות כל הפרטים המוזמנים בדף הנחיתה ולדווח על ליקויים תוך 48 שעות מרגע קבלת הדף (קישור).

ביטול עסקה

ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל המזמין ע"פ דרישותיו ולכן ביטול עסקה של הזמנת דף נחיתה אינו אפשרי.

ביטול על ידי האתר – מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר רשאי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.
 2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד ג'.
 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. 

היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.

האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.

טעינה איטית של דף נחיתה דיגיטלי באתר אינה עילה לביטול עסקה, יחד עם זאת במידה ודף הנחיתה נטען בצורה איטית על רוכש דף נחיתה לפנות אלינו דרך המייל ([email protected]) ואנו נפעל לבדוק ולתקן זאת תוך 7 ימי עסקים מרגע ההודעה.

הגבלת אחריות

בנוסף, ובלי לפגוע בכל כל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית. כמו כן אנו יהיה האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

האתר ו/או בעליו ו/או כל הפועל מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או משתמש באתר. באחריות הלקוח להצטייד באמצעי הגנה כנגד סכנות אלו כגון תוכנת אנטי וירוס וכיוצא בזה.

האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים לחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.

הסכמים חתומים

תקנון זה אינו מבטל הסכם אשר נחתם בכתב מול לקוחות חברת "וואלי פיתוח אתרים" אלא בא להשלימו. במידה ובהסכם החתום ישנם פרטים אשר אינם עולים בקנה אחד עם התקנון באתר יהיו הפרטים על ההסכם אשר נחתם ע"י הלקוח מחייבים.

אבטחה

האתר מצויד בתקן אבטחת SSL, למרות שלא מבוצעות רכישות באתר או כל פעולת תשלום כלשהי. האתר מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם אבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם. ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המזמין להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו. אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.

דרכי יצירת קשר

את דרכי הקשר של חברת וואלי פיתוח אתרים ניתן למצוא בעמוד הראשי בתחתית האתר. במידה ואחד פרטי הקשר אינו תקין יש להשתמש בדרך חלופית.

דין חל ושיפוט

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר עפולה בלבד על פי הדין הישראלי בלבד.

אנו מודים לכם על כי בחרתם לרכוש את שירותינו, ומאחלים לכם הנאה מהמוצרים אותם רכשתם.